Jump to content


Announcement: Pravidla hry World of Tanks Console


Posted by Kayi4ek WG


    Community Coordinator

  • Administrator
  • 0 battles
  • 89
  • Member since:
    10-26-2015

PRAVIDLA HRY

Dodatek k Licenční smlouvě koncového uživatele („LSKU“).

Licenční smlouva koncového uživatele

Podmínky poskytování služeb

Zásady ochrany osobních údajů

DŮLEŽITÉ! PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ!

 

INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM NAŠÍ HRY (HER) NEBO SLUŽBY (SLUŽEB) JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM

SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TĚCHTO PRAVIDEL.

 

POKUD NESOUHLASÍTE S NAŠIMI PRAVILDY, NEPOKRAČUJTE PROSÍM V PROCESU REGISTRACE A OKAMŽITĚ OPUSŤTE NAŠE STRÁNKY A NEŘISTUPUJTE ANI NEVYUŽÍVEJTE NAŠI STRÁNKU(Y), HRU(Y) NEBO SLUŽBU(Y).

 

1. Obecná ustanovení

1.01. K registraci musí mít hráč věk minimálně třináct (13) let či více a je povolena pouze registrace jednoho účtu na každý server. Všichni hráči jsou výhradně zodpovědní za své chování jak na veřejném, tak na bitevním chatu. Hráči jsou zodpovědní za ochranu svých účtů před přístupem ostatních a je jim důrazně doporučeno vybrat si heslo, které bude těžké uhodnout, a nepoužívat toto heslo na jiných stránkách, kde si ho může přečíst majitel nebo administrátorem stránek. Uživatelům se důrazně doporučuje, aby svůj účet nesdíleli s ostatními. V případě, že byl účet odcizen či ztracen, informujte prosím okamžitě technickou podporu pomocí odkazu na webových stránkáchPodpora.

Pokud je vám méně než 13 let, nebo máte jiný minimální zákonný věk, který se liší od místních právních požadavků, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby přezkoumaly a schválily tuto LSKU za vás. Je-li vám méně, než uvedený věk, nemůžete užívat a volně přistupovat do hry bez dozoru rodičů, nebo zákonného zástupce.

1.02. Vývojáři (Wargaming.net) tohoto software nejsou zodpovědní za individuální chování hráčů, a ani za obsah jejich zpráv na všech herních chatech a kanálech. Za své chování a obsah svých zpráv na všech herních chatech a kanálech jsou zodpovědní sami hráči.

1.03. Wargaming.net si vyhrazuje právo k posouzení každého incidentu, případ od případu. Akce, které mohou být podniknuty, mohou být mírnější, ale i přísnější, než je uvedeno v každé kategorii.

1.04. Wargaming.net může suspendovat, zrušit, upravit, nebo smazat účty kdykoliv z jakéhokoliv důvodu, a to s, nebo bez předchozího upozornění majitele účtu. Účty, které byly  společností Wargaming.net zrušeny z jakéhokoliv důvodu zneužití, včetně důvodů mimo rozmezí stanovené těmito pravidly či LSKU, nebudou z žádného důvodu znovu aktivovány. Pro účely vysvětlení a ne omezení, je většina účtů suspendována, ukončena a/nebo zrušena následkem porušování těchto pravidel, Licenční smlouvy koncového uživatele (LSKU) nebo jiných pravidel společnosti Wargaming.net. Hráči mohou kdykoliv zrušit jakýkoliv účet, který vytvořili sami, pokud budou postupovat podle instrukcí na webových stránkách. Společnost Wargaming.net může kdykoliv přestat nabízet a/nebo podporovat jakoukoliv službu.

1.05. Hráči, kteří se rozhodnou zapojit do hry, berou na vědomí a souhlasí s těmito a všemi ostatními příslušnými pravidly, a budou je dodržovat bez ohledu na okolnosti. Hráči navíc také souhlasí s tím, že tato pravidla budou platit pro každého, komu bude umožněno používat jejich účet Wargaming.net nebo ID uživatele. Tím, že umožní využívání svého účtu jinému uživateli, je vlastník účtu osobně zodpovědný za všechny důsledky (včetně zrušení zmíněného účtu), v případě že výše zmíněná osoba poruší kdykoliv jakékoliv z výše uvedených pravidel. Vlastník účtu nebude mít nárok na žádnou náhradu v žádné měně či formě kreditu.

1.06. Správci nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv vztahy uvnitř klanu. Je na uvážení vůdců klanu, jejich zástupců a důstojníků, aby pečlivě vybrali členy klanu (zvláště pak tehdy, pokud přidělují členy klanu na důležité funkce, jako například klanová pokladnice). Přidělením člena klanu do příslušné vedoucí funkce potvrzuje velitel klanu svou důvěru v daného člena. Vojíni ze své strany potvrzují vstupem do příslušného klanu, že souhlasí s jeho pravidly a předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že v případě konfliktu uvnitř klanu, nebudou informace, jako jsou například záznamy pokladnice (a podobné) poskytnuty na vyžádání.

2. Zákazy, omezení a podmínky použití všech herních chatů a kanálů

Souhlasíte s tím, že při používání herních a jakýchkoliv jiných chatů či kanálů společnosti Wargaming.net nebudete dělat žádné z následujících věcí.

2.01. Nadměrné klení a nevhodná mluva nejsou vítány. Je doporučeno ujistit se, že je zapnutý filtr nevhodných slov. Filtr nevhodných slov neslouží jako omluva k porušování stávajících pravidel hry a herního chatu a nadměrná vulgarita bude stále postihována.

2.02. Psaní takovým způsobem, který by obešel filtry nevhodných slov, je zakázáno.

2.03. Urážky, osobní útoky, nadávky a obtěžování nejsou tolerovány na jakékoliv úrovni.

2.04. Posměšné poznámky na základě rasy, národnosti, náboženství, kultury, pohlaví, či sexuální orientace jsou zakázány.

2.05. Narážky na rasu, nebo národní nadřazenost, stejně jako diskriminační propaganda na jakékoliv úrovni jsou zakázány.

2.06. Spamování, nebo posílání nesmyslných zpráv je ve hře i v bitevním chatu zakázáno. To zahrnuje též nadměrné používání velkých písmen, a stejně tak i nadměrné zveřejňování výsledků bitvy.

2.07. Žebrání/doprošování se v jakékoliv formě je zakázáno ve všech herních chatech a kanálech. Žebrání/doprošování se zahrnuje, ale není omezenou pouze na: žádání uživatelů o převádění skutečných peněz do virtuální peněženky, žádání o dodatečné kredity, žádání o převod herních zlaťáků.

2.08. Všechny typy reklamy na prodej, výměnu, nebo jiné možnosti převodu účtů z jednoho uživatele na druhého porušují LSKU a jsou ve všech herních chatech a kanálech zakázány.

2.09. Šíření osobních informací uživatelů bez jejich souhlasu je zakázáno.

2.10. Pomlouvání uživatelů nebo zveřejňování nepravdivých informací o uživatelích na herních chatech a kanálech je zakázáno.

2.11. Pokusy o vyzískání informací od uživatelů, včetně informací potřebných pro použití jejich účtu jsou zakázány.

2.12. Diskuze o nezákonných činnostech, nebo vkládání odkazů na nezákonné činnosti, jako jsou například nedovolené drogy, je zakázáno. To zahrnuje, ale není omezeno jen na vkládání odkazů na, či diskuzi o stránkách, věnovaných vulgárnímu, rasistickému, urážlivému, nezákonnému, nebo jakémukoliv jinému obsahu zakázanému LSKU, nebo vkládání odkazů na zdroje, které obsahují takovouto reklamu, nebo obsah.

2.13. Diskuze o, nebo vládání odkazů na nevydaný obsah, podvody, hacky, trojské koně nebo škodlivé programy, je zakázáno. Máte-li podezření, že existuje podvod nebo hack, nebo máte jiné problémy a připomínky týkající se těchto témat, poskytněte nezbytné informace technické podpoře.

2.14. Diskuze o, propagace, nebo vkládání odkazů na internetové stránky, které mají souvislost s prodejem herních zlaťáků, kreditů, propagačních kódů, služeb na zvýšení úrovně, nebo herních účtů je zakázáno.

2.15. Vyhrožování zničením vozidla spojeneckého hráče, stejně jako vyhrožování odhalením spojeneckých pozic nepřátelům, bez ohledu na to, zda byla hrozba provedena nebo ne, je zakázáno.

2.16. Vyhrožování smrtí a dalšími hrozbami násilí v reálném životě, zaměřené proti jednotlivým uživatelům, herním specialistům či správcům projektu je zakázáno.

2.17. Všechny typy reklamních sdělení v obecném a bitevním chatu jsou zakázány. Výjimku tvoří reklama, která souvisí s WOT, jako například zakládání čet, rekrutování do rot nebo verbování do klanů, jež je povolena s následujícími omezeními. Nesmí obsahovat víc než tři (3) řádky v standardním okně chatu a může být odeslána jednou za 15 minut v rámci chatů z garáže, nebo jednou za bitvu ve hře.

2.18. Zmínky a diskuse o ostatních hrách jsou povoleny, ale měly by být ukončeny v případě, že se charakter diskuze změní na přímou propagaci jiného herního projektu.

2.19. Diskuze o sociálních, náboženských, politických, nezákonných a dalších kontroverzních tématech, která mohou vést k přestupkům, jsou zakázány. To zahrnuje, ale není omezeno na negativní vyobrazení náboženských a politických osobností.

2.20. Diskuze o rozhodnutích nebo sankcích ze strany herních specialistů nebo správců jsou na všech herních chatech a kanálech zakázány.

2.21. Jakýkoliv druh provokace ostatních hráčů k tomu, aby porušili LSKU a její dodatky je přísně zakázán.

2.22. Veškerá prohlášení nebo jiné akce, které porušují platné zákony a předpisy jsou přísně zakázány a budou silně potlačovány.

2.23. Jakékoliv pokusy o vytvoření herních přezdívek, skupin, nebo organizovaných komunit hráčů spojených v jakékoliv podobě s organizacemi, které porušují jakékoliv relevantní zákony či předpisy, jsou zakázány. To zahrnuje, ale neomezuje se na přímou nebo nepřímé odkazy na nacistickou symboliku, zkratky a známé vůdce.

2.24. Používání materiálů či informací chráněných autorskými právy, ochrannou známkou, patentem či jinak omezených, jakož i porušení jakýchkoliv práv jakékoliv strany, a to včetně práva na soukromí či publicitu, je zakázáno.

3. Názvy a jména (hráčů a klanů), avatary, obrázky/videa, podpisy & loga klanů

Vezměte prosím na vědomí, že v některých hrách nejsou klany k dispozici.

Určitý obsah pro názvy, jména, avatary, obrázky/videa, podpisy & loga klanů nemá kvůli jejich extrémně urážlivé, obtěžující nebo nevhodné podstatě na fórech ani ve hře místo. Následující seznam je pouze shrnutím, ale dává určitou představu o jménech obrázcích, podpisech, avatarech a klanových logách, které nejsou v herním prostředí přijatelné:

Názvy, jména, avatary, obrázky/videa, podpisy a loga klanů...

3.01 které obsahují vulgární výrazy včetně jejich zkrácené formy.

3.02 které obsahují urážky, osobní útoky, nadávky nebo obtěžování.

3.03 které obsahují nereprodukovatelná slova nebo zkratky, nebo které jsou nehezké a/nebo nečitelné.

3.04 které buď zcela, nebo částečně, obsahují prvky chráněné autorskými právy nebo se na ně vztahují registrované ochranné známky.

3.05 které mají (jakýmkoliv způsobem) rasistické nebo nacionalistické implikace, které mohou způsobit urážku určitého národa, etnické, náboženské, či rasové skupiny.

3.06 které obsahují narážky na rasovou nebo národnostní nadřazenost, stejně jako diskriminační propagandu na jakékoliv úrovni.

3.07 které obsahují urážky nebo posměšné poznámky založené na rase, národnosti, náboženství, kultuře, duševní velikosti, pohlaví nebo sexuální orientaci.

3.08 které nějak souvisí se sexualitou, pedofilií, sexuálním zneužíváním nebo mají pohoršující souvislost s lidským tělem nebo tělesnými funkcemi.

3.09 které obsahují nahotu, sexuálně orientovaný materiál, nebo obsah, který je jinak považován za nevhodný.

3.10 které obsahují nadměrné krveprolití nebo násilí, nebo jsou obscénní/vulgární.

3.11 které odkazují na návykové nebo nelegální látky nebo jejich používání, nebo na jakékoliv nelegální aktivity.

3.12 které obsahují logotypy, symboly, emblémy nebo postavy spojené jakýmkoliv způsobem s organizacemi, které porušují nebo porušovaly stávající zákony a pravidla; např: cokoliv, co může vyprovokovat silně negativní reakci/asociaci nebo podporovat národní/etnickou/náboženskou nenávist. (Například používáním různých nacistických symbolů, zkratek a znamení [88, 14, 420, SS], nebo podobné stylizace [například 55], stejně jako osobní údaje, jména a příjmení nacistických vůdců.)

3.13 které obsahují odkazy na současná hlavní náboženství a mohou tak vést k urážce, například jména jako Bůh, Ježíš, Alláh apod.

3.14 které jsou spojeny s negativními historickými nebo politickými osobnostmi, především těmi, které byli odsouzeny mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti, a které obvykle vyvolávají pocit utrpení nebo znechucení u většiny lidí, stejně jako se členy aktuálně existujících teroristických organizací.

3.15 které negativně vykreslují personál projektu nebo správce.

3.16 které jakýmkoliv způsobem, přímo či nepřímo, porušují Licenční smlouvu koncového uživatele nebo místní zákony (To se vztahuje též na odkazy na stránky obsahující výše uvedené).

Pokud jména a názvy (hráče nebo klanu), avatary, podpisy, obrázky/videa, loga klanů v rámci fóra nebo v rámci hry porušují tato pravidla, může být problematický účet změněn a/nebo může být na takové účty uvalen postih, nebo mohou být suspendovány. Správci si navíc vyhrazují právo na smazání, aktualizaci či úpravu jakéhokoliv jména či názvu (hráče nebo klanů), avatarů, obrázků nebo klanových obrázků, které jsou považovány za nevhodné na fórech nebo v rámci herního prostředí.

4. Nevhodné chování ve hře / principy fair play

Ve hře jsou zakázány následující akce:

4.01. Záměrné poškozování vozidel, které patří hráči stejného týmů (týmové poškození).

4.02. Záměrné ničení vozidel, které náleží hráči stejného týmu (týmové zabití).

4.03. Záměrné blokování (blokování zepředu a zezadu) vozidel, které náleží hráči stejného týmu.

4.04. Záměrné zarážení (blokování na jedné straně, když se druhá strana vozidla uživatele dotýká pevné, nezničitelné překážky, což brání uživateli ve volném pohybu) vozidel patřících hráčům ve stejném týmu.

4.05. Záměrné informování účastníků soupeřova týmu přes bitevní, nebo hlasový chat, o umístění vozidel, která patří hráčům stejného týmu.

4.06. Záměrné zneužívání fyzikálního systému hry k záměrnému poškození spojeneckého tanku, letadla, lodě, nebo podobné akce. To zahrnuje, ale není omezeno na tlačení spojeneckých tanků do přední linie, vytlačování spojeneckých tanků z útesů, mostů, do vody apod.

4.07. Používání botů, klikacích programů, maker, záznamníků klávesnice a myši, nebo podobných metod k hromadění kreditů a zkušeností bez účasti nebo s pasivní účastí hráče v bitvě (nadměrné a opakující se pasivní hraní).

5. Prosazování pravidel

„Automatizovaný systém hlášení Anti-TD/TK“ je systém, který aktivně prohlíží záznamy ze hry a hledá hráče, kteří ve velkém způsobují poškození ostatním vozidlům svého týmu (týmové poškození), nebo úmyslně ničí vozidla svých spoluhráčů (týmové zabití).

Mějte prosím na paměti, že Automatizovaný systém hlášení Anti-TD/TK není dostupný v některých hrách, například ve hře World of Tanks Blitz. Je to z toho důvodu, že v těchto hrách je poškozování vozidel vlastního týmu a jejich ničení obecně vypnuto.

5.01. Na základě záznamů z boje za určitého časový úsek, obvykle několik dní, automatizovaný systém najde hráče, kteří se zapojují do incidentů s poškozováním a ničením spojenců. Výpočty jsou poměrně komplikované a hlavním faktorem, který se bere v potaz, je poměr poškození způsobené spojencům a celkového poškození.

5.02. Pokud výše zmíněný poměr určitého uživatele překročí pevně stanovenou prahovou hodnotu, systém identifikuje uživatele jako osobu, která porušuje pravidla, protože jeho hlavním cílem je poškozování spojeneckých vozidel.

5.03. Pokud poměr poškození určitého uživatele přesahuje ověřovací koeficient, zavedený za účelem rozlišení mezi hráčem, který spoluhráče ničí úmyslně a tím, který je zničil náhodně, je takový uživatel identifikován jako pachatel a přesouvá se na seznam suspendovaných.

5.04. Při výpočtu poměru poškození způsobeného spojencům / celkového poškození se počítají pouze bitvy, kde byly zaznamenány incidenty týmového zabití/poškození.

5.05. V souvislosti se zavedením Automatizovaného systému hlášení Anti-TK, jsou níže uvedeny jednotná opatření, která mohou být přijata proti pachatelům:*. První detekce uživatele jako hráče, který ničí či poškozuje spojence, vede k suspendaci herního účtu na 1 hodinu.*. Druhá detekce uživatele jako hráče, který ničí či poškozuje spojence (recidivista) vede k suspendaci herního účtu na 1 den.*. Vícenásobná detekce uživatele jako hráče, který ničí či poškozuje spojence (systematický recidivista) bude mít za následek stupňující se suspendace, které povedou k trvalé suspendaci herního účtu.

„Automatizovaný systém hlášení Anti-bot“ je systém, které aktivně prohledává záznamy hry a hledá hráče, kteří používají automatické boty, klikací programy, makra, rekordéry myši a klávesnice nebo podobné metody, které slouží k shromažďování kreditů a herních zkušeností bez účasti, nebo s pasivní účastí hráče.

5.06. V případě zjištění jednoho použití, nebo krátkodobých známek použití automatizovaného skriptu (softwarového bota) v záznamech uživatele, bude uživatelův účet důkladně prozkoumán správci. Vlastník účtu může být informován prostřednictvím speciálního upozornění, které je zasláno na registrovaný e-mail.

5.07. V případě zjištění známek masivního nebo zjevného užívání automatizovaných skriptů nebo softwaru botů v záznamech uživatele, je uživatelský účet trvale suspendován s možností budoucího odstranění této suspendace poté, co správci provedou kompletní vrácení všech vozidel, úspěchů, kapitálu (kreditu) a výzkumu, kromě prémiových tanků, prémiových spotřebních doplňků, prémiové munice a zlaťáků.

5.08. Automatizovaný systém hlášení Anti-bot není určen k tomu, aby nahradil službu technické podpory, a má sloužit k zjednodušení jejich práce. Nejobtížnější případy budou proto řešeny individuálně prostřednictvím služby technické podpory.

6. Hlášení porušení pravidel ve hře

V některých hrách budete moci využívat Automatizovaný systém hlášení Anti-TK. V takovém případě bude automatizovaný systém sledování porušení pravidel (týmové poškození, týmové zabití) operovat a správci by vás rádi upozornili na následující informaci – se zavedením tohoto systému nebudou stížnosti hráčů na výše zmíněné přestupky brány v potaz. Od nynějška se všechny tresty za týmové poškození a týmové zabití provedou automaticky, bez zásahu pracovníků služby podpory. Tento systém byl přizpůsoben a mnohokrát vyzkoušen a nyní funguje správně. Také bychom vás rádi upozornili, že v potaz se berou i všechny možné okolnosti (včetně polehčujících i přitěžujících), které různé přestupky doprovází. Všechny žádostí, týkající se zrušení banu, nebo minimalizace doby trestu, který systém uložil, budou ignorovány. Další informace o automatizovaném systému sledování hráčů, kteří ničí spojence a používají boty, najdete na této stránce:

Automatizovaný systém hlášení Anti-TK

 

7. Oficiální jazyk

7.01. Obecný chat: Preferovaným jazykem chatu v garáži ve hře & vstupu do rot (nebo obecného chatu ve World of Tanks Blitz) je angličtina. Hráči, kteří chtějí komunikovat v jejich rodném jazyce, jsou vyzýváni k tomu, aby použili kanálů, které jsou vytvořeny speciálně pro jejich jazyky.

7.02. Herní bitvy a ostatní herní chaty: Preferovaným jazykem je angličtina, ale i ostatní jazyky jsou povoleny. Prosíme, buďte trpěliví s hráči, jejichž mateřským jazykem není ten váš.

Vezměte prosím na vědomí, že kanály chatu nejsou ve hře World of Tanks Blitz dostupné.

8. Důležité/Různé

8.01. Opakované porušení jakékoliv části těchto pravidel nebo LSKU, včetně oblastí, které jsou podrobně vypsány výše, velmi často povede k trvalé suspendaci ze hry a/nebo herních fór.

8.02. Tyto zásady nejsou závislé na jazyku. Jazyk, který spadá pod tyto zásady, bude vždy v souladu s uvedenými následky, a nezáleží na tom, jestli je to nevhodné v angličtině nebo v jiném jazyce.

8.03. Hráči mohou zasílat své názory nebo  jakékoliv dotazy ohledně výše uvedeného na: Službu technické podpory (odvolání proti suspendaci z fóra a ze hry), webová stránka: https://eu.wargaming.net/support/